Lã Mạnh Hà
 • Lã Mạnh Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905214155
 • manhhaphanboichau@gmail.com
 • - Trình độ: Thạc sỹ QLGD - Trình độ LLCT: Cao cấp.
 • Mai Công Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • UVBCH Đảng bộ, Phó HT.
 • 0919.116.480
 • maicongthanh80@gmail.com
 • - Trình độ: Thạc sỹ Sinh học - Trình độ LLCT: Trung cấp
Nguyễn Huy Thọ
 • Nguyễn Huy Thọ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó BT Đảng bộ, Phó HT
 • 0911.734.633
 • - Trình độ CM: Đại học - Trình độ LLCT: Trung cấp
Nguyễn Văn Uýt
 • Nguyễn Văn Uýt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó HT
 • 0905668992
 • - Trình độ: Thạc sỹ QLGD - Trình đô LLCT: Trung cấp