Phan Ngọc Đài
 • Phan Ngọc Đài
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng
 • 0905055577
 • phanngocdaidaklak@gmail.com
 • Trình độ: Thạc sỹ QLGD, Trình độ LLCT: cao cấp.
Mai Công Thành
 • Mai Công Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • UVBCH Đảng bộ, Phó HT.
 • 0919.116.480
 • maicongthanh80@gmail.com
 • Thạc sỹ Công nghệ Sinh học
Nguyễn Huy Thọ
 • Nguyễn Huy Thọ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó BT Đảng bộ, Phó HT
 • 0911.734.633
Nguyễn Văn Uýt
 • Nguyễn Văn Uýt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó HT
 • 0905668992
 • Thạc sỹ QLGD