CÁC VIDEO TÓM TẮT HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THANH TRA, GIÁM SÁT, COI THI, NHẬN DIỆN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO VI PHẠM QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

http://c3hongduc.daklak.edu.vn/cac-video-tom-tat-huong-dan-nghiep-vu-thanh-tra-giam-sat-coi-thi-nhan-dien-thiet-bi-cong-nghe-cao-vi-pham-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021.html