ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 7+8/2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9+10/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số: 53/KH-PBC                                           Krông Năng, ngày 29 tháng 8 năm 2018

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 7+8/2018

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9+10/2018

 

 

  1. Đánh giá công tác chuyên môn tháng 7+8/2018:
  2. Những mặt làm được:

– Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch.

– Ổn định biên chế lớp, phân công chuyên môn, lập thời khóa biểu và tổ chức dạy học đi vào nề nếp.

– Lập dự thảo kế hoạch dạy thêm, học thêm; Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học năm học 2018-2019.

– Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT đầy đủ, đúng thành phần theo các kế hoạch của Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

– Tổ chức kiểm tra lại hè 2018 và tổ chức họp xét lên lớp theo kế hoạch.

  1. Những mặt tồn tại:

– Tỉ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT còn thấp.

– Kết quả kiểm tra lại hè 2017-2018 đối với học sinh lớp 10+11: ở lại lớp còn nhiều (32 học sinh).

– Còn 06 lớp 11 năm học 2017-2018 chưa hoàn thành lệ phí thi NPT: 11A1, 11A3, 11A7, 11A8, 11A9, 11A11.

  1. Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 9+10/2018:
Tuần/ngày Nội dung công việc Tổ chức thực hiện Ghi chú
Tuần 02

27/8/2018-01/8/2018

– Đăng ký dự thi lập đội tuyển HSG cấp tỉnh dự thi HSG quốc gia 2018-2019.

– Triển khai tập huấn lại chuyên môn tại tổ.

– Các tổ CM

 

– Các tổ CM

Ngày 04/9
Tuần 03

03-08/9/2018

– Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

– Khai giảng năm học 2018-2019.

– Triển khai, hoàn thành lệ phí thi NPT lớp 11 (năm học 2017-2018).

– Tổ chức Hội thảo bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2018-2019.

– Họp các chi hội CMHS toàn trường.

– Toàn trường

– Toàn trường

– GVCN lớp 11 (2017-2018)

– CB, GV toàn trường

– GVCN, CMHS

Ngày 03/9

Ngày 05/9

 

 

Ngày 06/9

 

Ngày 08/9

Tuần 04

10-15/9/2018

– Triển khai tập huấn lại chuyên môn tại tổ.

– Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường.

– Các tổ CM

– BGH, Tổ trưởng, Các đoàn thể, GVCN

 

Ngày 13/9

Tuần 05

17-22/9/2018

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Thao giảng đợt I.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Hội nghị CC-VC năm học 2018-2019.

– Lãnh đạo

– Các tổ CM

– CM, KT-CNTT, Tổ CM

– CB, GV, NV toàn trường

 

 

 

 

Ngày 22/9

Tuần 06

24-29/9/2018

– Tham gia thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh dự thi quốc gia 2018-2019.

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Thao giảng đợt I.

– Thi NPT lớp 11 (2017-2018).

– Đoàn dự thi

 

– Lãnh đạo

– CM, KT-CNTT, tổ CM.

– Các tổ CM.

– HĐ thi, thí sinh

Ngày 26/9

 

 

 

 

 

 

Dự kiến 30/9

Tuần 07

01-06/10/2018

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Triển khai GDHN&GDNGLL theo kế hoạch.

 

– Lãnh đạo

– CM, KT-CNTT, Tổ CM

 

 

 

 

 

 

Tuần 08

08-13/10/2018

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Tổ chức thi HSG cấp trường năm học 2018-2019.

– Triển khai GDHN&GDNGLL theo kế hoạch.

– Lãnh đạo

– CM, KT-CNTT, Tổ CM

– HĐ thi, học sinh

– GV được phân công

 

 

 

Ngày 11/10

Tuần 09

15-20/10/2018

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Triển khai GDHN&GDNGLL theo kế hoạch.

– Lãnh đạo

– CM, KT-CNTT, Tổ CM

– GV được phân công

Tuần 10

22-27/10/2018

– Dự giờ góp ý giáo viên.

– Kiểm tra chung theo kế hoạch.

 

– Triển khai GDHN&GDNGLL theo kế hoạch.

– Lãnh đạo

– CM, KT-CNTT, Tổ CM

– GV được phân công

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 9+10/2018. Đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc đề nghị trao đổi với chuyên môn nhà trường để giải quyết./.

Nơi nhận:                              DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Lãnh đạo;                                                                                                    PHỤ TRÁCH

– TKHĐ, các tổ CM; (qua email)

– Tổ KT-CNTT, PC-CN-NN;

– Niêm yết TB, Website;                                 (đã ký)                                             (đã ký)

– Lưu VT.

 

 

Phan Ngọc Đài                           Mai Công Thành